Regulamin

Poznaj zasady, na jakich będziemy współpracować

Regulamin Serwisu internetowego „reservante.pl”

 • 1 Podstawowe definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Warunki świadczenia usług
 • 4 Umowa świadczenia usług
 • 5 Postępowanie reklamacyjne
 • 6 Odstąpienie pouczenie obowiązkowe
 • 7 Odpowiedzialność
 • 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • 9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 • 10 Metody Płatności
 • 11 Postanowienia końcowe

 Wstęp   Regulamin Serwisu. Szanowny Użytkowniku niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionego Serwisu internetowego, prawa i obowiązki Użytkownika i Serwisu wynikające z obowiązującego prawa. Regulamin składa się z czterech głównych części:

 1. w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
 2. w § 4 - został opisany proces rejestracji;
 3. w § od 5 do 7 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług;
 4. w § od 8 do 11 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania w tym końcowe.

 

 • 1 Podstawowe definicje

 

 1. Serwis /Usługodawca – serwis internetowy dostępny pod adresem http://reservante.pl/ będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Właściciel – SEOProfi Sebastian Miśniakiewicz
 3. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane: ul. Kasztanowa 50, 32-082 Więckowice

adres mailowy:kontakt@reservante.pl.

 1. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Serwisem internetowym.
 2. Konsument – art. 221KC: osoba fizyczna dokonująca z Serwisem internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem internetowym a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Reservante (zwany też zamiennie Systemem)– system internetowy pozwalający internautom – klientom Usługobiorcy na rezerwację usług w firmie Usługobiorcy.
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego.
 6. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

 

 • 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis internetowy niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
 2. Serwis internetowy oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis internetowy określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu internetowego.
 3. System rezerwacji online Reservante umożliwia Usługobiorcom stworzenie wizytówki, dzięki której internauci otrzymają możliwość rezerwacji usług w firmach należących do Usługobiorców. Z Systemu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, prawne a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Serwis, a dane te podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik do Regulaminu. Administratorem Serwisu jest SEOProfi Sebastian Miśniakiewicz, ul. Kasztanowa 50, 32-082 Więckowice
 5. Administratorem danych osobowych internautów dokonujących rezerwacji usług w firmach należących do Usługobiorców są Usługobiorcy. Usługobiorcy, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Serwisem, powierzają Serwisowi przetwarzanie danych osobowych internautów dokonujących rezerwacji usług Usługobiorców, wyłącznie w niezbędnym celu oraz zakresie.
 6. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Serwisu internetowego konieczna jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 7. Usługobiorca otrzymuje miesięczny darmowy dostęp do pełnej funkcjonalności Systemu. W ciągu 30 dni Usługobiorca ma możliwość przetestowania Usługi za darmo. Usługobiorca płaci z góry za wysłane za pośrednictwem Reservante powiadomienia SMS, których koszt obliczany jest na podstawie Cennika.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 9. Usługobiorca korzystający z Usług Serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 10. Usługobiorca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowania kalendarzy, zgodnie ze stanem rzeczywistym. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Usługobiorca zamieszczający kalendarze. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w swoim Systemie kalendarze, ich treści oraz wykonanie usług oferowanym swoim klientom. Opis kalendarza nie może zawierać treści nieprawdziwych lub wprowadzać w błąd.
 11. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

 

 • 3 Warunki świadczenia usług

 

 1. Niniejszy Serwis internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.
 2. Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.
 3. Korzystać z Serwisu internetowego można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Serwisu internetowego :
 5. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 6. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
 1. dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.
 2. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 

 • 4 Umowa świadczenia usług

 

 1. Usługobiorca po dokonaniu rejestracji konta w Serwisie ma prawo do korzystania ze swojego konta oraz jego pełnych możliwości technicznych, nie może jednak zamieszczać materiałów zabronionych polskim prawem oraz treści pornograficznych.
 2. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie konta z Serwisu.
 3. Po uruchomieniu Usługi, Usługobiorca staje się prawnym i fizycznym właścicielem konta w Systemie Reservante i może nim dobrowolnie rozporządzać.
 4. Usługobiorca ma obowiązek opłacić abonament za miesiąc kolejny, jeśli wyraża chęć kontynuacji korzystania z Systemu.
 5. Usługodawca wystawi fakturę VAT po każdym opłaceniu abonamentu przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do stabilnego świadczenia Usługi w okresie opłaconego abonamentu. Z ważnych przyczyn, w tym w przypadku działania siły wyższej, awarii technicznej lub niedozwolonych działań Użytkowników, a także w przypadku gdy jest to uzasadnione obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, poprawą jakości świadczeń lub udoskonalaniem funkcjonalności Systemu, korzystanie przez Użytkowników z Systemu może być czasowo ograniczone. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Serwis będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem internetowym Serwisu. W przypadku konieczności poprawy funkcjonalności lub aktualizacji nowych wersji oprogramowania, Usługodawca będzie wykonywał prace w godzinach nocnych pomiędzy 23:00 a 06:00.
 7. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 8. Kwota opłaty za wykonaną usługę jest wnoszona z góry za cały Okres Abonamentowy. W przypadku usunięcia konta z Serwisu przez Usługobiorcę, opłata za okres pozostały do końca Okresu Abonamentowego nie jest zwracana Usługobiorcy.
 9. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny Okres Abonamentowy.
 10. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim zawiadomieniu Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy i wskazaniu przyczyny rozwiązania umowy, w przypadku gdy Usługobiorca: złamie postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów polskiego praw, Netykiety lub podejmie działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia usług. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.
 11. Rejestracja konta Usługobiorcy w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 12. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru/Usługi, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów/Usług o indywidualnych właściwościach określonych przez Usługobiorcę, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 13. W przypadku posiadania przez Usługobiorcę większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

 

 • 5 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje mogą zostać przesłane m.in. na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

 

 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Użytkownik będący Konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może złożyć oświadczenie np. pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@reservante.pl. Użytkownik może złożyć oświadczenie np. korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj. m.in. w przypadku gdy za zgodą wyrażoną przez Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczenie Usługi przez Administratora zostało rozpoczęte.

 

 • 7 Odpowiedzialność

 

 1. Serwis internetowy nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) udostępniane przez Usługobiorców. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw do takich treści, Serwis będzie kierował je niezwłocznie do Usługobiorcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treści, a Usługobiorca przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Serwis internetowy.
 2. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je, Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechnia. Serwis internetowy nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Usługobiorca oświadcza, że:
 3. jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
 4. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Usługobiorca odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
 5. Usługobiorca nie jest uprawniony do:
 6. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
 7. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodnym z celem działalności Serwisu internetowego.
 8. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści:
 9. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 10. zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
 11. naruszających prawa osób trzecich, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
 12. obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
 13. naruszających słuszne interesy Serwisu;
 14. rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 15. naruszających w inny sposób dobre obyczaje - na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 16. propagujących poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.
 17. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Serwis internetowy nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
 18. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Usługobiorcę.
 19. Usługodawca nie udziela Usługobiorcy jakiejkolwiek gwarancji co do efektów i przydatności do określonych zastosowań oferty handlowej oraz ekonomicznych rezultatów działania oferty.
 20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Usługobiorców, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z internautami, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez internautów umowy z Usługobiorcami a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.

 

 • 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: federacjakonsumentow.org.pl.
 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego konsument.gov.pl.
 7. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Serwis internetowy i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

 

 • 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie  Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał Usługobiorcy stosowne oświadczenie.
 3. Serwis internetowy informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Odpowiedzialność Serwisu internetowego jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 100 zł netto. Serwis internetowy ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.
 6. Serwis internetowy nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.
 7. Wszelkie spory między Serwisem internetowym a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu internetowego.

 

 • 10 Metody płatności

 

 1. Płatność elektroniczna możliwa jest kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych
 2. Serwis dokumentuje sprzedaż Towaru/Usługi zgodnie z żądaniem Usługobiorcy bądź to paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT jest dostarczany Usługobiorcy wraz z zamawianym Towarem lub wraz z zamówieniem Usługi. Na wszystkie zamówione Towary/Usługi w Serwisie internetowym Serwis ma możliwość wystawienia faktury VAT.

 

 • 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Serwisu internetowego.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Serwis nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
 7. zmiany przepisów prawa;
 8. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym Regulaminem,
 9. zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu internetowego. Serwis internetowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie oraz bezpośrednio Usługobiorców co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.
 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

§11 ZAŁĄCZNIKI

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 

 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy możesz od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania odstąpienia od umowy przed upływem terminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli za Twoją zgodą wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczenie Usługi przez Serwis zostało rozpoczęte.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

-      Adresat: ……………………………………..

 

-      Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy: ……………………………………..

 

-      Data zawarcia umowy: ………………………………..

 

-      Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………..

 

-      Adres konsumenta(-ów): ………………………………..

 

-      Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………..

 

-      Data: ………………………………..

Polityka Prywatności

Cennik

Zobacz co mówią o systemie rezerwacji nasi klienci

"Zastosowanie Rezervante o około 80% zmniejszyło ilość telefonów do recepcji. Zaoszczędziliśmy dzięki temu mnóstwo czasu, który teraz możemy spożytkować na inne, ważne dla naszej firmy czynności. Klienci także są bardzo zadowoleni z rezerwacji."
Aleksandra Wajman

Byliśmy także w mediach

Media o naszym systemie rezerwacyjnym

Nieustannie pracujemy nad rozwojem systemu

68037

użytkowników

dokonujących na co dzień rezerwacji

1136041

rezerwacji

złożonych do tej pory poprzez Reservante

1155968

usług

na które zapisali się do tej pory klienci

Wypróbuj za darmo

(30-dniowy okres testowy - bez opłat, bez umowy - zrezygnuj, kiedy chcesz)