Regulamin

Poznaj zasady, na jakich będziemy współpracować

§1 DEFINICJE

Regulamin - niniejszy dokument, regulujący zasady współpracy pomiędzy Administratorem a Abonentem.

Usługodawca (zwany także Administratorem) - Healthy Life Sp. z o.o. ul. Kremerowska 6/9 31-130 Kraków, Polska, NIP 6452536096

Reservante (zwany też zamiennie Systemem) – system internetowy pozwalający Internautom na rezerwację usług Abonentów.

Wnioskodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie.

Abonent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o uruchomienie i utrzymanie systemu rezerwacji Reservante.

Zamówienie – proces polegający na wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się pod adresem http://rezervante.pl/zamow.

Usługa - miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne utrzymanie Systemu.

Opłata - uiszczana z góry przez Abonenta kwota, będąca wynagrodzeniem dla Usługodawcy za wykonanie Usługi.

Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Reservante, znajdujący się pod adresem http://reservante.pl/cennik.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

System rezerwacji online Reservante umożliwia Abonentom stworzenie wizytówki, dzięki której internauci otrzymają możliwość rezerwacji usług należących do Abonentów. Z Systemu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, prawne a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

Administratorem serwisu jest Healthy Life Sp. z o.o. ul. Kremerowska 6/9 31-130 Kraków, Polska, NIP 6452536096

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez firmę Binti (Administratora serwisu Reservante.pl).

Regulamin określa zasady korzystania z usług rejestracji recepcji internetowych oraz zakładania i administracji kont użytkowników w serwisie Reservante.pl.

Składając zamówienie na świadczenie usługi Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie założenia ochrony danych osobowych, zostały opisane w dziale Polityka prywatności, będącej integralną częścią niniejszego regulaminu (załącznik nr. 1).

§4 MIESIĄC PRÓBNY

Uruchomienie Reservante następuje w ciągu 1 godziny od daty złożenia Zamówienia na stronie Wypróbuj za darmo.

Abonent otrzymuje miesięczny darmowy dostęp do pełnej funkcjonalności Systemu.

W ciągu 30 dni Abonent ma możliwość przetestowania Usługi za darmo.

Abonent płaci z góry za wysłane za pośrednictwem Reservante powiadomienia SMS, których koszt obliczany jest na podstawie Cennika.

Wnioskodawca aktywując usługę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez systemy informatyczne Administratora.

§5 PRZEBIEG USŁUGI

Abonent ma prawo do korzystania ze swojego konta oraz jego pełnych możliwości technicznych, nie może jednak zamieszczać materiałów zabronionych polskim prawem oraz treści pornograficznych).

Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia swojej nazwy i adresu swojego Systemu z listy referencyjnej.

Po uruchomieniu Usługi, Abonent staje się prawnym i fizycznym właścicielem konta w Systemie Reservante i może nim dobrowolnie rozporządzać.

Abonent ma obowiązek opłacić abonament za miesiąc kolejny, jeśli wyraża chęć kontynuacji korzystania z Systemu.

Usługodawca wystawi fakturę VAT po każdym opłaceniu abonamentu przez Abonenta.

Usługodawca zobowiązuje się do stabilnego świadczenia Usługi w okresie opłaconego abonamentu.

Usługodawca ma prawo do niezapowiedzianego wyłączania systemu w celu aktualizacji nowych wersji oprogramowania, będzie te prace jednak wykonywał w godzinach nocnych pomiędzy 23:00 a 06:00.

Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

Kwota opłaty za wykonaną usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje.

Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy.

Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Abonentowi jeżeli: złamie On postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów polskiego prawa lub Netykiety. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.

§6 SMSY POWIADAMIAJĄCE

Abonent ma prawo do korzystania z wysyłki do klientów SMS-ów powiadamiających o zbliżających się rezerwacjach lub z innymi informacjami.

Koszt wysyłki SMS-ów powidamiających i wartości poszczególnnych pakietów zawarte są w Cenniku.

Abonent może rozporządzać SMS-ami wcześniej zakupionymi pakietami SMSów od Usługodawcy.

Usługodawca wystawi Fakturę po każdym zakupionym pakiecie SMSów.

§7 OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.

Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Abonentów.

W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań oraz informacji o Ofertach i Użytkownikach.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedozwolonego użycia danych dostarczonych przez System.

Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Abonentem a Internautą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku ze złożeniem Rezerwacji. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Abonenta względem Internauty.

§8 OBOWIĄZKI ABONENTA

Abonent zobowiązuje się do rzetelnego przygotowania kalendarzy, zgodnie ze stanem rzeczywistym. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Abonent zamieszczający kalendarze.

Abonent ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w swoim Systemie kalendarze, ich treści i wykonanie.

Opis kalendarza nie może zawierać treści nieprawdziwych lub wprowadzać w błąd.

§9 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje winny być złożone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym lub zeskanowane na adres email [email protected]

Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygnięcia ich w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.

§10 PRZEPISY KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony Administratora.

Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.

Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie regulamin.

Abonent zostanie powiadomiony mailem o każdej zmianie Regulaminu.

W przypadku zmiany regulaminu Abonent ma prawo wypowiedzieć umowę.

§11 ZAŁĄCZNIKI

Polityka Prywatności

Cennik

Zobacz co mówią o systemie rezerwacji nasi klienci

"Dobry system, sprawdza sie w pracy."
Edyta Turko

Byliśmy także w mediach

Media o naszym systemie rezerwacyjnym

Nieustannie pracujemy nad rozwojem systemu

58353

użytkowników

dokonujących na co dzień rezerwacji

886451

rezerwacji

złożonych do tej pory poprzez Reservante

906787

usług

na które zapisali się do tej pory klienci

Wypróbuj za darmo

(30-dniowy okres testowy - bez opłat, bez umowy - zrezygnuj, kiedy chcesz)